INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem państwa Danych Osobowych jest podmiot leczniczy Corona-dent  z siedzibą w Gdyni ul. Morska 176/184 reprezentowany przez Małgorzatę Zenderowską. Nip 4990142533 Regon 221526060-00021
  2. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest Administrator. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres e-mail: stomatologia@corona-dent.pl lub tel. 575987300
  3. Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych, oraz zarządzania udzielaniem tych usług. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z 6 listopada 2008r o oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  4. Powierzone dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Dostęp do danych może być możliwy przez podmiot świadczący usługi informacyjne z którym Administrator posiada stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych.
  5. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych przepisami prawa np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to zwrócą.
  6. Administrator zobowiązuje się, że nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
  7. posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych należy rozstrzygnąć czy nie ma ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa.
  8. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń.
  10. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.