REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

1. Podstawy prawne funkcjonowania

Regulamin określa organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy Corona-dent z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 176/184.

2. Niniejszy regulamin został przyjęty na podstawie :

 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).

3. Regulamin obowiązuje:

 • wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia;
 • wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne;

4. Niniejszy regulamin określa:

 • cele i zadania
 • strukturę podmiotu leczniczego
 • zadania komórek organizacyjnych
 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
 • warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania
 • prawa i obowiązki pacjenta
 • postanowienia końcowe

5. Cele i zadania

Podstawowym celem podmiotu jest świadczenie usług zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego Corona-dent należą:

 • organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej
 • udzielanie świadczeń specjalistycznych osobom i podmiotom zainteresowanym na stałe lub okresowo
 • udzielanie porad i konsultacji lekarskich
 • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanych specjalnościach
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

6. Struktura pomiotu leczniczego

 

 • W ramach podmiotu leczniczego działa jednostka organizacyjna zlokalizowana przy ulicy Morskiej 176/184 w Gdyni. Kierownikiem podmiotu jest Małgorzata Zenderowska.

W ramach wyżej wskazanej jednostki organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne:

 • poradnia stomatologiczna
 • pracownia rentgenodiagnostyki
 • Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia specjalistycznego oraz leczenia stomatologicznego, także leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży do lat 18.
 • Pomieszczenia placówki przystosowane są do przyjmowania osób na wózkach inwalidzkich.
 • Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:
 • osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń
 • telefonicznego pod numerem telefonu 575987300

7. Zadania komórek organizacyjnych

 • Do głównych zadań organizacyjnych wszystkich komórek organizacyjnych należy:
 • realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;
 • kompetentne wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;
 • dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta;
 • Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego Corona-dent należy:
 • badanie i porada lekarska
 • diagnoza
 • określenie planu leczenia
 • działania diagnostyczne
 • profilaktyka stomatologiczna
 • świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej
 • świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej
 • świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej
 • świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej
 • świadczenia z zakresu chorób przyzębia
 • świadczenia z zakresu ortodoncji
 • świadczenia z zakresu implantologii stomatologicznej
 • świadczenia z zakresu stomatologii estetycznej
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • wykonywanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych
 • szkolenia wewnętrzne dla pracowników

8. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 • Wizyty w gabinecie planujemy w ustalonym z pacjentem terminie. Zapisy odbywają się telefonicznie, drogą mailową lub poprzez stronę gabinetu Corona-dent.
 • W przypadku konieczności szybkiej interwencji w tym (ból zęba, uraz itp.) staramy się zapewnić jak najszybszą pomoc. W takich sytuacjach prosimy o pilny kontakt, celem ustalenia dodatkowego terminu. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych w przypadkach zagrożenie zdrowia lub życia.
 • Rezerwacja terminu stanowi umowę pomiędzy podmiotem leczniczym a Pacjentem. Każda zarezerwowana wizyta oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego i personelu. Oznacza to, że na każdą zarezerwowaną wizytę zostały zaangażowane personel i środki finansowe. Prosimy aby terminy rezerwowanych wizyt były przemyślane, a odwołanie terminu w razie potrzeby nie nastąpiło później niż 1 dzień przed planowaną wizytą.
 • Kolejność przyjmowania pacjentów:
 • pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się, aby nie było opóźnienia, ale czasami występują nieprzewidziane sytuacje i zabiegi mogą ulec przedłużeniu.
 • Warunki współpracy:
 • warunkiem podstawowym jest przestrzeganie ustalonego planu leczenia i wizyt kontrolnych.
 • Gwarancja, warunki udzielenia:
 • Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest odbywanie regularnych wizyt kontrolnych w odstępach nie krótszych niż 6 miesięcy oraz stosowanie się do zaleceń lekarza. Wizyty te są płatne a w razie potrzeby wykonywane są badania dodatkowe.
 • Na wykonane wypełnienia udzielamy rocznej gwarancji.
 • Prawidłowo wykonana i użytkowana stała praca protetyczna powinna statystycznie służyć około 10 lat od momentu jej oddania.
 • Wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu pracy protetycznej leżące po stronie lekarza i/lub technika są uwzględniane do 6 miesiąca od momentu oddania pracy protetycznej.
 • Gwarancja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent :
 • Przerwał zaplanowane leczenie
 • Nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych.
 • Nie zgłaszał się na wizyty kontrolne
 • Samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego lub uszkodził uzupełnienie.
 • Uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia .
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej oraz z należytą starannością.
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 • Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej.
 • Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym, kierują na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania.
 • Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego określone są w procedurach opracowanych przez kierownika placówki.

9. Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,

 • Podmiot leczniczy może podpisywać umowy na wykonywanie usług medycznych z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą , jeśli jest to uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego i służy zabezpieczeniu prawidłowego toku leczenia.
 • Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń
 • Obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych spoczywa na kierowniku podmiotu leczniczego.
 • Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 • Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
 • Dokumentację medyczną udostępnia się na wniosek:
 • pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
 • podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
 • dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 • do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości:
 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,30zł;

Wysokość opłat ustalono z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów ich udzielania.

 • Kierownik Małgorzata Zenderowska samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego Corona-Dent oraz ponosi za nie odpowiedzialność.

Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

 • Do obowiązków i uprawnień kierownika należy:
 • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników
 • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników
 • zatrudniania i zwalniania pracowników.
 • Do obowiązków wszystkich pracowników należy:
 • uprzejme traktowania przez personel medyczny oraz poszanowanie godności osobistej pacjentów.
 • świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej
 • rzetelnej informacji o stanie zdrowia

 

  10. Prawa i obowiązki pacjenta

 • W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym pacjent ma prawo do:
 • poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
 • świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
 • rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
 • wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych;
 • Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują:
 • prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych;

Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym.

Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w podmiocie leczniczym ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika.

 • Do obowiązków pacjenta należy:
 • przestrzeganie regulaminu porządkowego,
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie podmiotu leczniczego i w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
 • przestrzegania zasad higieny osobistej,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,
 • przestrzeganie zaleceń lekarza,

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez kierownika zakładu i jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych dla osób, których dotyczy